范文站 > 字典查询 > 按拼音查询

按拼音查询汉字

拼音: A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
拼音A:a ai an ang ao 拼音B:ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu 拼音C:ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo 拼音D:da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo 拼音E:e ei en eng er 拼音F:fa fan fang fei fen feng fo fou fu 拼音G:ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo 拼音H:ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo 拼音J:ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun 拼音K:ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo 拼音L:la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo 拼音M:m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu 拼音N:na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun 拼音O:o ou 拼音P:pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu 拼音Q:qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun 拼音R:ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo 拼音S:sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo 拼音T:ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo 拼音W:wa wai wan wang wei wen weng wo wu 拼音X:xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun 拼音Y:ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun 拼音Z:za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
娱乐老虎机